2018 3rd Asia-Pacific Electronics and Electrical Engineering Conference (EEEC 2018)

EEEC 2018
November 17-18, 2018
Shanghai, China
ISBN: 978-1-60595-586-5
ISSN: 2475-885X

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: MANAGEMENT AND ENGINEERING

Qiubo Huang, Xin Huang, Keyuan Jiang
PDF
Yang LI, Dang-Min NIE, Xiang-Xi WEN, Han Li
PDF
Meng Yu, Weitao Zhang, Peng Zhang
PDF
Shengdun Wang
PDF
Yajun Liu, Debao Chen, Feng Zou, Wei Shan, Suxia Wang, Shuting Luo
PDF
Li Yu
PDF
Yao-qing YUAN
PDF
Huijuan Peng, Ting Wang
PDF
Wenfei Cao
PDF
Jianming Dong, Ziyi Li, Xueci Chen, Fan Yang, Tianyu Gao, Jie Jin
PDF
Haopeng Wang, Zhenzhi Zhao
PDF
Tongtong Qin
PDF
Chao Xie, Defu He
PDF
Yiming Hu, Liuy Xiao, Jingna Wang
PDF
Qianqian Zhuang
PDF
Changming Zhu, Xiaoping Du
PDF
Peng Chen, Jiguang Zhao, Yishuo Song, Changming Zhu
PDF
Chengzi Luo, Lan Deng
PDF
Yaqing CHEN, Yujie HOU, Dengfeng HU
PDF
Lili Wei, Zhenquan Li
PDF

SESSION 2: ELECTRICAL ENGINEERING AND MATERIALS RESEARCH

Xiaoming Fang, Qiang Ke, Xin Shen, Zhuoran Hu, Yuan Tao
PDF
Yue Ge, Yongjiu Zhao, Buyun Yu, Xiaofeng Chen
PDF
Maoyan Fan, Lifang Zhang
PDF
Xiaoyong Cao, Thomas Andritsch
PDF
XiaoFeng Chen, YongJiu Zhao, JiaQing Chen
PDF
Jiahao Liu, Xiaokuo Yang, Bo Wei, Cheng Li
PDF
Ye Yuan, Da ming Zhu, Jin xing Jie
PDF
Maoyan Fan, Lifang Zhang
PDF
Buyun Yu, Yongjiu Zhao, Yue Ge
PDF
Zhiyu Lu, Tianzhu Qin, Jianhui Wang, Bin Ba
PDF
Di Yao, Wenquan Shao, Huan Liu
PDF
Pengyu LOU, Li ZHANG
PDF
Jinyong Zhang
PDF
Min Li, Debin Wang
PDF
Mingcheng Sun, Che Tan, Wei Tan, Di Wu, Chaoqun Zhang
PDF
Yan Zhong, Haijun Feng, Dongliang Fu, Pu Zhou
PDF
Bin Liu, Yanjiao Li, Yingjuan Yue, Yi Tao, Zhongbao Qin, Chen Cheng
PDF
Chu Dehai
PDF
C.H. Zhou, R.Y. Pan, H. Zhang, X.G. Guan
PDF
Bailin Hang, Changxi An, Zhan Liu, Zhenya Duan
PDF
Bin Liu, Yanjiao Li, Yingjuan Yue, Yi Tao, Zhongbao Qin, Chen Cheng
PDF